ระเบียบการวัดผล และเกณฑ์การจบหลักสูตร
1.การเรียน เป็นระบบหน่วยกิต
2.ถ้านักเรียนสอบไม่ผ่านวิชาใด จะต้องลงทะเบียนเรียนสอบแก้ตัว
3.ผลการเรียนของแต่ละวิชา จะจัดออกมาเป็นระดับคะแนน
-ระดับ A ดีมาก (Excellent)
-ระดับ B ดี (Good)
-ระดับ C ปานกลาง (Fair)
-ระดับ D อ่อน (Poor)
-ระดับ F ต้องปรับปรุง แก้ไข (Fail)

หน้าแรก | ประวัติ | นโยบาย & วัตถุประสงค์ | หลักสูตร | การรับสมัครนักเรียน | เกณฑ์การจบหลักสูตร | กิจกรรมต่างๆ | English page